នាទីអប់រំយុវជន និង កុមារ៖ អត្ថបទទាក់ទងនឹង ការរស់នៅ និងការសិក្សារបស់យុវជន

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីអប់រំយុវជន និង កុមារ៖ អត្ថបទទាក់ទងនឹង ការរស់នៅ និងការសិក្សារបស់យុវជន

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកនាង ហ៊ុល កុលធីតា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទម៉ោង៩ម៉០០ព្រឹក

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា