បទយកការណ៏ស្តីពី«ការការពារខ្លួន ចំពោះជំងឺឆ្លងក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី ហៀង គន្ធា