វិចារណកថា៖ ​អបអរសាទរទិវាប្រជាជនពិភពលោកលោកទី៣០ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ ​អបអរសាទរទិវាប្រជាជនពិភពលោកលោកទី៣០ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz