បទយកការណ៍ស្តីពី « អត្ថន័យរួម នៃ ទង់សាសនា»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង មុន្នីរ៉ា