វិចារណកថា៖ ទិវាមច្ឆជាតិ ធ្វើឱ្យទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតែជាជម្រុកនៃធនធានមច្ឆជាតិដ៏សម្បូណ៍បែប

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ ទិវាមច្ឆជាតិ ធ្វើឱ្យទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតែជាជម្រុកនៃធនធានមច្ឆជាតិដ៏សម្បូណ៍បែប

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz