បទយកការណ៍ស្តីពី« អត្ថប្រយោជន៍ នៃការទទួលទានម្ហូបបួស»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង. មុន្នីរ៉ា