វិចារណកថា៖ ៦៨ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពុះពារគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រជាជន ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ ៦៨ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ពុះពារគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រជាជន ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍

អានដោយ៖ លោក សន្ទនា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz