ទទក ព័ត៌មានជាតិ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

https://youtu.be/88gXU_rvABw