ព័ត៌មានជាតិ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

https://youtu.be/_HLUbraGIjg