កម្មវិធី ទឹក ដី និងមនុស្ស វិធីផលិតជី និងថ្នាំពុលធម្មជាតិ

https://youtu.be/vU4YkuDJ7Tg