ភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេសបានសម្រុកនាំគ្នាមកតាមជនបទ ដើម្បីជិះរទេះគោ

https://youtu.be/x7P10ulqEp8