អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយណែនាំឱ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី៣ ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —