ព័ត៌មាសនជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០យប់ថ្ងៃទី១៦ និងម៉ោង០៦ព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=ov70zjxRBk0&feature=youtu.be