ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ យប់ថ្ងៃទី១៥ និងម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=PNukHWxrDwI&feature=youtu.be