បទភ្លេងកំដររាត្រី ថ្ងៃទី0៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

បទភ្លេងកំដររាត្រី

រៀបរៀងដោយ៖ លោក ង៊ុយ សន្តិសៀន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា