ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង ២០យប់ថ្ងៃទី០៨ និងម៉ោង០៦ព្រឹក ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=2Sg8yYZF_eU&feature=youtu.be