អត្ថបទ៖ ត្រៀមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ ពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់ ឬគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗកើតឡើង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ ត្រៀមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ ពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់ ឬគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗកើតឡើង

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz