ទឹកប្រាក់ជាង៣២លានដុល្លារវិនាយោគលើការនាំចេញផ្លែចេកស្រស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន