ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង ម៉ោង០៨និងម៉ោងព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=SVjTEARvMTI&feature=youtu.be