វិចារណកថា៖ ប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជំម្រុញការអប់រំ​និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ ប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជំម្រុញការអប់រំ​និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz