អប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ ការវិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអប់រំប្រទេសសិង្ហបូរី ឆ្ពោះទៅប្រព័ន្ធអប់រំបែបបរិយាប័ន្ន និងគុណភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូននាទី

អប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ ការវិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអប់រំប្រទេសសិង្ហបូរី ឆ្ពោះទៅប្រព័ន្ធអប់រំបែបបរិយាប័ន្ន និងគុណភាព

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា