ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដែលបានផ្សាយម៉ោង១៦ និងម៉ោង១៨  ថ្ងៃទីថ្ងៃទី ២៩ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=lNR5cP7oGSk&feature=youtu.be