សេចក្តីរាយការណ៍ជាសំឡេង៖ គ.ជ.ប ថា មានអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន៧នាក់ មិនបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងនោះម្នាក់បានស្លាប់សារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

គ.ជ.ប ថា មានអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន៧នាក់ មិនបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងនោះម្នាក់បានស្លាប់សារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍៖ មានសំឡេង៖

https://www.youtube.com/watch?v=9LK8RK8pK8A&feature=youtu.be