ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

លោកអ្នកនាងស្តាប់ជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្តាប់ ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩