អត្ថបទ៖ ប្រវត្តិ និងអត្ថន័យ នៃព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង័្គល

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ ប្រវត្តិ និងអត្ថន័យ នៃព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង័្គល

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz