បទយកការណ៍ស្ដីពី «អត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជា»

អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី សន សាវិន