ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ បុណ្យវិសាខបូជា

លោកអ្នកនាងជាទីគោរព នាថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជានេះ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ បុណ្យវិសាខបូជា

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ ព្រះធម្មឃោសាចារ្យបណ្ឌិត ឃី សុវណ្ណរតនា  ព្រះអង្គជាសង្ឃគណមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា