អត្ថបទ៖ “​ ទិវាអន្តរជាតិស្តីពីគ្រួសារ” រួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីតួនាទីដ៏មានសារសំខាន់នៃគ្រួសារក្នុងលោក

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ “​ ទិវាអន្តរជាតិស្តីពីគ្រួសារ” រួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីតួនាទីដ៏មានសារសំខាន់នៃគ្រួសារក្នុងលោក

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz