បទយកការណ៍ស្ដីពី «វិធីការពាររន្ទះបាញ់»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី សន សាវិន