ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំដល់មន្ទីរពេទ្យជាតិ និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែក រៀបចំឱ្យមានបន្ទប់ប្រណិបត្ដិសាសនាអ៊ីស្លាម ឬបន្ទប់ថ្វាយបង្គុំ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —