វិចារណកថា៖ ឆ្មបជាអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រី និងគាំពារសុខភាពមាតា ទារក និង កុមារ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ ឆ្មបជាអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រី និងគាំពារសុខភាពមាតា ទារក និង កុមារ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក សន្ទនា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz