ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្សាយម៉ោង១២  និងម៉ោង១៤ព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=8piBH_Pd2Mw&feature=youtu.be