ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ ឈ្នះ៤យ៉ាង

នាថ្ងៃឧបោសថសីលនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ ឈ្នះ៤យ៉ាង

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ ព្រះលក្ខមុនី ឈិន ហន ព្រះអង្គសង្ឃគណធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា