ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ យប់ថ្ងៃទី២   និងម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=5i35n0Od1zg&feature=youtu.be