អត្ថបទ៖ ប្រវត្តិនិងគោលបំណងសំខាន់ៗនៃការបង្កើត ” សមាគមប្រជាជាតិ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ” ឬ ” អាស៊ាន “

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ ប្រវត្តិនិងគោលបំណងសំខាន់ៗនៃការបង្កើត ” សមាគមប្រជាជាតិ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ” ឬ ” អាស៊ាន ”

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz