សាលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ០១ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាង

ស្តាប់សាលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន ក្នុងឱកាសខួប១០០ឆ្នាំរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ខួប៥០ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៣៣ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៩