សាលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន ក្នុងឱកាសខួប២០ឆ្នាំនៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់កម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាង

ស្តាប់សាលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន ក្នុងឱកាសខួប២០ឆ្នាំ នៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់កម្ពុជា ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩-ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩