អត្ថបទ៖ តើកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ពីគម្រោងខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ ?

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ តើកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ពីគម្រោងខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ ?

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក សន្ទនា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz