អត្ថបទ៖ ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ថៃ ជាស្ពានភ្ជាប់និស្ស័យរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិង ប្រជាជនថៃ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ថៃ ជាស្ពានភ្ជាប់និស្ស័យរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិង ប្រជាជនថៃ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz