នាទីនារីរតនៈ៖ បទសន្ទនាខ្លីស្តីពី ការរើសអើង និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រី &​នាទីសុខភាពស្ត្រី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ បទសន្ទនាខ្លីស្តីពី ការរើសអើង និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រី &​នាទីសុខភាពស្ត្រី

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105,70 MHz