វិចារណកថា៖ រួមគ្នាឈានឆ្ពោះទៅលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ នៅទូទាំងប្រទេស

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ រួមគ្នាឈានឆ្ពោះទៅលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ នៅទូទាំងប្រទេស

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក សន្ទនា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz