ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ ត្រៃកូដធម៌

នាថ្ងៃឧបោសថសីលនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ ត្រៃកូដធម៌

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ ខឿវ ម៉ានីន ព្រះអង្គសង្ឃគណមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា