ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ យប់ថ្ងៃទី២៣ និងម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=APxuPl0Su7s&feature=youtu.be