សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ស្តីពីការថែរកសាសុខភាព និងការបង្ការជំងឺនានា ដែលបណ្តាលមកពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ស្តីពី

ការថែរកសាសុខភាព និងការបង្ការជំងឺនានា ដែលបណ្តាលមកពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា