ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១៦ ថ្ងៃទី និងម៉ោង១៨ ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=lZwMNOuvTFk&feature=youtu.be