បទយកការណ៍ស្តីពី«ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកុរ នៅរាជធានីភ្នំពេញមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុន»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា៖