វីដេអូស្តីអំពី ឆ្នាំទី១ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤

វីដេអូស្តីអំពី ឆ្នាំទី១ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ ដែលមានរយៈពេល៨នាទី ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនបានជ្រាបអំពី សមិទ្ធផលនានាដែលព្រឹទ្ធសភាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ១ឆ្នាំ(២០១៨-២០១៩) កន្លងទៅនេះ៕