អត្ថបទ៖ ប្រវត្តិនៃរបាំប្រជាប្រិយខ្មែរ រាំវង់ រាំក្បាច់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ ប្រវត្តិនៃរបាំប្រជាប្រិយខ្មែរ រាំវង់ រាំក្បាច់

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz