កម្មវិធី៖  ជុំមិត្ត ជជែកកំសាន្ត (ថ្ងៃវារៈវ័នបត)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

កម្មវិធី៖  ជុំមិត្ត ជជែកកំសាន្ត (ថ្ងៃវារៈវ័នបត)

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា