អត្ថបទ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានកំណើនរឹងមាំប្រមាណ ៧% នៅឆ្នាំ២០១៩នេះ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានកំណើនរឹងមាំប្រមាណ ៧% នៅឆ្នាំ២០១៩នេះ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៉ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី០៥ និងទី០៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩